Funktionsbeskrivelser

Ledelsesgrundlag for
Vallekilde – Hørve Friskole

April 2012 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen er den øverste ledelse for Vallekilde – Hørve Friskole. Bestyrelsens ledelse tager udgangspunkt i:       Et overblik, som er funderet i friskolens visioner og målsætninger
       En indlevelse i de til enhver tid tilgængelige ressourcer, muligheder og samfundsudviklingens
påvirkning af friskolen. 
 

Med udgangspunkt i overblikket og indlevelsen tager bestyrelsen initiativer, der igangsættes, følges op, beskrives og implementeres. 

Det betyder, at bestyrelsen kontinuerligt skal sikre: 

 • Ø  At der til enhver tid er en vision med målsætninger. 
 • Ø  En analyse og vurdering af samfundsudviklingens påvirkning af friskolen, således at den fortsætter
  med at være en attraktiv skole, der er et alternativ til folkeskolen og tage initiativer, der fremmer
  denne proces.
   
 • Ø  En god balance mellem ambitioner og ressourcer 
 • Ø  Langtidsplanlægning af bestyrelses – og administrative opgaver. 
 • Ø  at opfange forventninger og krav til friskolen fra såvel kommende som nuværende forældre, således
  at forventningerne kan afstemmes og nye initiativer kan igangsættes.
   
 • Ø  At håndtere konflikter i relation til samarbejdet f.eks. ved:
 1. 1.     at lytte
 2. 2.     identificere de forskellige synspunkter
 3. 3.     undersøge modsætninger
 4. 4.     finde et fælles interessegrundlag 
 • Ø  At udvise handlekraft og dømmekraft 
 • Ø  At være sparringspartner for den pædagogiske ledelse. 
 • Ø  At være motiverende og acceptere ”lederrollen” – og tage den på sig både overfor medarbejdere og
  forældre.
   

 

Den pædagogisk administrative ledelse 

Den pædagogiske og administrative ledelse udøves af skolelederen. Skolelederens ledelsesform tager udgangspunkt i:

       Et overblik, som er funderet i friskolens visioner og målsætninger
       En indlevelse i de til enhver tid tilgængelige ressourcer, muligheder og samfundsudviklingens
påvirkning af friskolen.
 

Med udgangspunkt i overblikket og indlevelsen tager skolelederen initiativer, der igangsættes, følges op, beskrives og implementeres. 

Ledelsesstilen bygger på principperne for værdibaseret ledelse – det betyder, at skolelederens ledelse har til formål at optimere rammer, metoder og processer.

Samarbejdet mellem leder og medarbejder er afgrænset af gensidig tillid til, respekt for og anerkendelse af deres forskellige opgaver. 

Skolelederen har det overordnede pædagogiske ansvar og er ansvarlig for personaleudvikling, koordination, formidling af mål, ressourcestyring og forandringsagent, samt at medarbejderne er ansvarstagende, tager initiativer og beslutninger indenfor deres område. 

Det betyder, at skolelederen kontinuerligt skal sikre: 

 • Ø  En strategisk og taktisk tænkning:
 1. 1.     at friskolen til enhver tid har en vision og målsætning med konkrete handleanvisninger og aktiviteter
 2. 2.     at tage initiativer der fremmer bestyrelsens proces med, at friskolen fortsat skal være en attraktiv skole, der er et alternativ til folkeskolen. 
 • Ø  At inspirere og motivere medarbejderne til pædagogisk og faglig udvikling og til at samarbejde fagligt
  og tværfagligt mod fælles mål.
   
 • Ø  At medarbejderne inddrages og får mulighed for at kvalificere beslutningsprocesserne:
 1. 1.     som høringspartner på bestyrelsens beslutninger
 2. 2.     med indflydelse på de administrative beslutninger
 3. 3.     med beslutninger indenfor eget område 
 • Ø  Styre ressourcerne i en god balance mellem ambitioner og ressourcer 
 • Ø  At håndtere konflikter i relation til samarbejdet på skolen f.eks. ved:
 1. 1.     at lytte
 2. 2.     identificere de forskellige synspunkter
 3. 3.     undersøge modsætninger
 4. 4.     finde et fælles interessegrundlag 
 • Ø  At kommunikation bliver defineret som konstruktiv dialog for at fremme:
 1. 1.     at målet er at finde fælles grund
 2. 2.     at man søger efter styrken i den andens mening
 3. 3.     at man er åben for muligheden af at nå bedre løsninger
 4. 4.     at man lytter til den anden for at forstå, finde mening og enighed
 5. 5.     at man søger efter grundlæggende overensstemmelser
 6. 6.     at der drages omsorg for den enkelte medarbejder 
 • Ø  At udvise handlekraft og dømmekraft 
 • Ø  At der er en bred forståelse blandt elever, forældre og medarbejdere, om at friskolen er ”vores skole”. 
 • Ø  At være motiverende, acceptere lederrollen – og tage den på sig, både overfor elever, medarbejdere og
  forældre.
   

Således revideret og vedtaget den: 25.04.2012

 På bestyrelsens vegne

Søren Jensen
Formand for bestyrelsen


*********************************************************************************************************

Funktionsbeskrivelse for lærere
ved Vallekilde-Hørve Friskole
Juni 2012

Stillingsbetegnelse Lærer

Ansvarlig overfor Bestyrelse / Skoleleder

Kvalifikationer Uddannet lærer eller tilsvarende kvalifikationer.

Interne samarbejdspartnere Bestyrelse / Skoleleder
Lærere
SFO-personale
Pedel
Sekretærer
Midlertidigt ansat personale

Arbejdsgrundlag Arbejdsopgaverne løses på grundlag af Vallekilde-Hørve Friskoles værdigrundlag, skolens vision, ”Fælles fodslaw”,

”kommunikation og adfærd” samt lærernes funktionsbeskrivelse.

Ved faglige kompetencer forstås de kundskaber og færdigheder en lærer har brug for. Det er evnen til at bruge de kvalifikationer, læreren har erhvervet sig via uddannelse og gennem sit arbejde –
• sikrer alle eleverne de bedste rammer for at udvikle sig personligt, fagligt og socialt.
• kan sine fag og forholder sig professionelt til undervisningen.
• forpligtiger sig til faglig udvikling, herunder tage imod de tilbud skolen giver, men også selv at være opsøgende.
• sætter sig ind i nye fag, undervisningsmål (fælles og trin) og til en hver tid gældende lovgivning indenfor pågældende fagområde.
• er nysgerrig på nye og anderledes undervisningsmetoder og tør afprøve.
• er bevidst om, at hele Vallekilde-Hørve Friskoles grund og bygninger bruges som undervisningslokaler.
• er samfundsorienteret, følger med tidens udvikling og teknologi.
• kan forholde sig kritisk og analyserende til eget arbejde.
• fremstår som en kompetent voksen, der forstår betydningen af og som er indstillet på at dele ud af egen viden og livserfaring samt være en god rollemodel.
• kan udvise rummelighed, medansvar, konsekvens og tryghed, i den problemløsende dialog med elever og forældre.
• er loyal overfor den struktur Vallekilde-Hørve Friskole arbejder ud fra.

Ved pædagogiske kompetencer forstås evnerne til at kunne give børnene et realistisk billede af sig selv, for derigennem at opnå tillid og tro på egen formåen. Turde være opdragende og inddragende, forberede børnene på den medbestemmelse, medansvar, pligter, rettigheder, som kræves i et samfund med frihed og folkestyre –
• ser eleverne som enkeltindivider og respekterer forskelligheder for på en positiv og respektfuld måde at fremme den enkelte elevs motivation, medansvarlighed, glæde og engagement i undervisningen.
• ser, respekterer og udvikler den enkelte elev, så eleven oplever selvværd og lærer at respektere andre.
• er bevidst om børnenes fortællinger som bidrag i undervisningen og kan forholde sig til elevernes feed-forward og feedback.
• kan indgå i en dialog på en naturlig og ligeværdig måde i samarbejdet med den enkelte elev og dennes forældre, samt andre personer som har betydning den enkelte elevs udvikling.
• inddrager eleverne i de pædagogiske processer, reflekterer over processerne, fra ide til færdigt projekt.
• ser undervisnings- og elev differentiering som et vigtigt redskab i arbejdet med børnene.

Ved sociale kompetencer forstås evnerne som kræves for at indgå i samspil og kommunikation mellem mennesker. Altså evner til at samarbejde, arbejde i grupper, i teams og i projekter, kommunikere viden og holdninger, løse konflikter, give og modtage feedback og respektere andre –
• deltager i udvikling af sociale relationer mellem kollegaer.
• vil indgå i et ligeværdigt samarbejde med forældre, interne og eksterne samarbejdspartnere.
• kan inspirere og anspore samarbejdspartnere.
• er opmærksom på egne og andres grænser, respekterer dem og er tydelig.
• argumenterer for egne holdninger, er lyttende og respekterer andres holdninger og kan indgå kompromisser.
• erkender egne begrænsninger og lytter til andres erfaringer.
• er åben og ser muligheder frem for begrænsninger.
• vil tage ”den vanskelige samtale”, og beder om hjælp i stedet for at undvige hvis det er svært at komme i gang.

Ved personlige kompetencer forstås evnerne til at få gjort, hvad den enkelte skal, for at fællesskabet og vedkommende selv kan fungere. Altså at udvise selvstændighed og initiativ samt ansvarlighed –
• kan planlægge, prioritere og arbejde struktureret.
• kan fokusere på egne og fælles mål, gennemføre og overholde deadlines.
• er vedholdende og giver tid til processer.
• er analyserende og reflekterende.
• kan modtage og afgive konstruktiv kritik.
• udviser selvstændighed, initiativ og ansvarlighed.
• er udviklingsorienteret på det personlige plan.

Således vedtaget den:

På bestyrelses vegne

Søren E. Jensen
Formand for bestyrelsen

 

*********************************************************************************************************

 Funktionsbeskrivelse for skolesekretær

 ved Vallekilde-Hørve Friskole

Juni 2012

 Stillingsbetegnelse Skolesekretær

Ansvarlig overfor Bestyrelse / Skoleleder

Kvalifikationer Kontormæssig uddannelse eller tilsvarende kvalifikationer

Interne samarbejdspartnere Bestyrelse / Skoleleder
Lærere
SFO-personale
Pedel
Midlertidigt ansat personale

Arbejdsgrundlag Arbejdsopgaverne løses på grundlag af Vallekilde-Hørve Friskoles værdigrundlag og vision, samt foreliggende vedligeholdelses plan.

Arbejdsopgaver:
Telefonpasning
Håndtering af post
Lønregnskab
Arkivering
Bogføring, kasse og bankafstemning
Elevopskrivning/administration
Renskrivning
Skemaskrivning
Mødereferat
Ajourføring af SFO-Lister
Samarbejde med skolelæge, sundhedsplejerske, skoletandpleje
Deltagelse i personalemøder, bestyrelsesmøder, majfest, dimissionsfest
Fraværslister
Årsplan
Vikaradministration/indhentning af div. refusioner
Foldere
Fredagsbrev
Kopimaskine
Kopi af bilag til bestyrelsesmøde
Skrive dagsorden til bestyrelsesmøder
Vedligeholdelse af hjemmeside

Faglige kompetencer
Vi forventer, at en skolesekretær på VHF:
• Tager medansvar for VHF´s samlede opgaveløsning og ressourcer.
• Forholder sig kritisk og selvanalyserende til eget arbejde.
• Tager kritisk stilling og kommer med forslag til udviklingen af VHF´s samlede
virksomhed.
• Kan indgå i en ligeværdig dialog med forældre.

Sociale kompetencer
Vi forventer, at en skolesekretær på VHF:

• På en naturlig og ligeværdig måde indgår i en dialog i samarbejdet med børn, forældre og
øvrigt personale samt bestyrelsen.
• Er medansvarlig for udvikling af de sociale relationer mellem kollegaer.
• Er sparingspartner for skoleleder, bestyrelse og andre samarbejdspartnere på relevante
områder.

Faglige kompetencer
Vi forventer, at en skolesekretær på VHF:
• Kan handle kompetent i forhold til eget arbejdsområde.
• Er samfundsorienteret, følger med tidens udvikling og teknologi.
• Kunne varetage ansvaret for skolens elektroniske udstyr, materialer m.m.

Personlige kompetencer
Vi forventer, at en skolesekretær på VHF:
• Er udviklingsorienteret og risikovillig.
• Har et positivt menneskesyn.
• Kan modtage kritik konstruktivt.
• Fremstår som en kompetent voksen, der forstår betydningen af og som er indstillet på at
dele ud af egen viden og livserfaring samt være en god rollemodel.
• Kan udvise rummelighed, medansvar, konsekvens og tryghed, i den problemløsende
dialog med børn og forældre.
• Er loyal overfor den struktur Vallekilde-Hørve Friskole arbejder ud fra.
• Kan lide børn

Således vedtaget den:

På bestyrelses vegne

Søren E. Jensen
Formand for bestyrelsen

 

*********************************************************************************************************

 Funktionsbeskrivelse for SFO-medarbejdere
ved Vallekilde-Hørve Friskole
Juni 2012

Stillingsbetegnelse Sfo-medarbejder

Ansvarlig overfor Bestyrelse / Skoleleder

Kvalifikationer Pædagoguddannelse eller andre kvalifikationer, der giver indsigt i børns udvikling og trivsel.

Interne samarbejdspartnere Bestyrelse / Skoleleder
Lærere
SFO-personale
Pedel
Sekretærer
Midlertidigt ansat personale

Arbejdsgrundlag Arbejdsopgaverne løses på grundlag af Vallekilde-Hørve Friskoles værdigrundlag, skolens vision og sfo-medarbejdernes funktionsbeskrivelse.

Ved faglige kompetencer forstås de kundskaber og færdigheder man bruger som pædagog.

Det er evnen til at bruge de kvalifikationer, pædagogen har erhvervet sig via uddannelse og gennem sit arbejde.

Vi forventer, at en SFO-medarbejder på VHF:
• Sikrer eleverne de bedste rammer for at udvikle sig personligt, fagligt og socialt.
• Forholder sig til en hver tid gældende lovgivning vedr. krav til SFO.
• Er nysgerrig på nye og anderledes metoder og tør prøve dem af.
• Er bevidst om, at hele Vallekilde-Hørve Friskoles grund og bygninger bruges til
undervisningslokale.
• Er samfundsorienteret.
• Kan forholde sig kritisk og analyserende til eget arbejde.

Ved pædagogiske kompetencer forstås evnerne til at kunne give børnene et realistisk billede af sig selv, for derigennem at opnå tillid og tro på egen formåen. Turde være opdragende og inddragende, forberede børnene på den medbestemmelse, medansvar, pligter, rettigheder som kræves i et samfund med frihed og folkestyre. Vi forventer, at en SFO-medarbejder på VHF:
• Ser eleverne som enkeltindivider og respekterer forskelligheder, så man på en positiv og
respektfuld måde fremmer den enkelte elevs motivation, medansvarlighed, glæde og
engagement.
• Ser, respekterer og udvikler den enkelte elev, sådan at eleven oplever selvværd og lærer
at respektere andre.
• Uddanner eleverne ved Vallekilde-Hørve Friskole til at indgå i demokrati.
• Inddrager eleverne i de pædagogiske processer. Fra ide til refleksion af det færdige
projekt.
• På en naturlig og ligeværdig måde indgår i en dialog i samarbejdet med den enkelte elev
og dennes forældre, samt andre der har betydning den enkelte elevs udvikling.

Ved sociale kompetencer forstås de evner som kræves for at indgå i samspil og kommunikation mellem mennesker. Med disse kompetencer er pædagogen i stand til at samarbejde, arbejde i grupper, i teams og i projekter, kommunikere viden og holdninger, løse konflikter, give og modtage feedback, respektere andre.

Vi forventer, at en SFO-medarbejder på VHF:
• Deltager i udvikling af sociale relationer mellem kollegaer.
• Indgår i et ligeværdigt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.
• Kan inspirere og anspore samarbejdspartnere.
• Er opmærksom på egne og andres grænser, respekterer dem og er tydelig.
• Argumenterer for egne holdninger, men også kan være lyttende og respektere andres
holdninger og kan indgå kompromisser.
• Erkender sine egne begrænsninger og lytter til andres erfaringer.
• Er åben og ser muligheder frem for begrænsninger.

Ved personlige kompetencer forstås evnerne til at få gjort, hvad den enkelte skal, for at fællesskabet og vedkommende selv kan fungere. Med disse personlige kompetencer kan pædagogen selvstændighed og initiativ samt ansvarlighed.

Vi forventer, at en SFO-medarbejder på VHF kan:
• Planlægge, prioritere og arbejde struktureret.
• Kan fokusere på egne og fælles mål, gennemføre og overholde deadlines.
• Være vedholdende og give tid til processer.
• Være analyserende og reflekterende. Kan modtage og bruge kritik konstruktivt.
• Udvise selvstændighed, initiativ og ansvarlighed.

Således vedtaget den:

På bestyrelsens vegne

Søren E. Jensen
Formand for bestyrelsen

**********************************************************************************************************

Funktionsbeskrivelse for Skovbørnehaven
 ved Vallekilde-Hørve Friskole
Juni 2012

Stillingsbetegnelse Skovbørnehaven

Funktionsbeskrivelsen for Skovbørnehaven er under udarbejdelse.

 

 

 

**********************************************************************************************************

Funktionsbeskrivelse for pedel
ved Vallekilde-Hørve Friskole
Juni 2012

Stillingsbetegnelse Pedel

Ansvarlig overfor Bestyrelse / Skoleleder

Kvalifikationer Håndværksmæssig uddannelse eller tilsvarende kvalifikationer

Interne samarbejdspartnere Bestyrelse / Skoleleder
Lærere
SFO-personale
Sekretærer
Midlertidigt ansat personale

Arbejdsgrundlag Arbejdsopgaverne løses på grundlag af Vallekilde-Hørve Friskoles værdigrundlag, vision samt foreliggende vedligeholdelses plan.

Arbejdsopgaver
Rengøring af skolens fællesrum og toiletter.
Snerydning
Reparation af bygninger og inventar
Bygningsvedligeholdelse
Havearbejde
Oprydning i og omkring skolen
Vedligehold af værktøj, maskiner, ventilationsanlæg m.m.
Telefonpasning ved sygdom på kontoret
Praktisk hjælp ved større arrangementer på skolen
Kontaktperson ved større arrangementer, cirkustelt
Øvrigt forfaldende arbejde

Faglige kompetencer
Vi forventer, at en pedel på VHF:
• Tager medansvar for vedligehold af VHF´ bygninger og udenoms arealer.
• Forholder sig kritisk og selvanalyserende til eget arbejde.
• Tager kritisk stilling og kommer med forslag til vedligehold og forbedring af bygningsmasse og udenoms arealer.
• Foretager indkøb indenfor et af bestyrelsen fastlagt budget.
• Koordinerer byggeudvalgets møder for mindre byggearbejder.
• Trækker på forældrebanken i forbindelse med vedligehold og byggearbejder.
• Tager medansvar for sikkerhedsarbejde.

Sociale kompetencer
Vi forventer, at en pedel på VHF:
• På en naturlig og ligeværdig måde indgår i en dialog i samarbejdet med børn, forældre og øvrigt personale samt bestyrelsen.
• Er medansvarlig for udvikling af de sociale relationer mellem kollegaer.
• Er sparingspartner for skoleleder, bestyrelse og andre samarbejdspartnere på relevante områder.

Faglige kompetencer
Vi forventer, at en pedel på VHF:
• Kan varetage ansvaret for skolens værktøj, maskiner, materialer m.m.
• Kan handle kompetent i forhold til eget arbejdsområde.
• Er samfundsorienteret, følger med tidens udvikling og teknologi.

Personlige kompetencer
Vi forventer, at en pedel på VHF:
• Er udviklingsorienteret og risikovillig.
• Har et positivt menneskesyn.
• Kan modtage kritik konstruktivt.
• Fremstår som en kompetent voksen, der forstår betydningen af og som er indstillet på at dele ud af egen viden og livserfaring samt være en god rollemodel.
• Kan udvise rummelighed, medansvar, konsekvens og tryghed, i den problemløsende dialog med børn og forældre.
• Er loyal overfor den struktur Vallekilde-Hørve Friskole arbejder ud fra.
• Kan lide børn.

Således vedtaget den:

På bestyrelses vegne

Søren E. Jensen
Formand for bestyrelsen