Optagelse på VHF

VHF er en friskole, der rumme ca. 180 børn.
Klassekvotienten tilstræbes at være ca. 18-20 børn/klasse.
(Der optages op til 20 elever i børnehaveklassen).

Vurderingen af antal børn i de enkelte klasser foretages af skolelederen i samarbejde med lærerkollegiet.
Der afholdes optagelsessamtale for nye familier, der ønsker deres barn på friskolen. Optagelsessamtalen afholdes af skolelederen, når der er plads til barnet på årgangen. Formålet med samtalen er, at lave en forventningsafstemning, der skal sikre, at familien er klar over, hvad friskolen er, og hvad der forventes af det gensidige samarbejde om børnene. Desuden vurderes det af skolelederen, hvorvidt familien er indstillet på det forpligtende samarbejde.

Der er et indmeldelsesgebyr på kr. 1.500,00.

Der indbetales kr. 1.000,00 når familien siger ja til pladsen, og rest beløbet på kr. 500,00 indbetales i oktober måned året inden skolestart pr. barn.

Såfremt eleven starter midt i skoleåret – opkræves hele indmeldelsesgebyret med det samme.

Der betales skolepenge + SFO  i 11.mdr. – juli måned er betalingsfri.

Interesselisten:

Hvis en familie ønsker optagelse og den pågældende klasse er fyldt, kan familien skrives på en interesseliste, hvis familien ønsker det. Interesselisten er ikke prioriteret, og det er skolelederen, som ud fra den eksisterende årgang laver en samlet vurdering ud fra nedenstående kriterier.
# Den enkelte klasses faglige, sociale og personlige kompetencer
# Klassens fordeling mellem kønnene (der tilstræbes ligelig fordeling, såfremt det er muligt).
# Om der i forvejen er søskende på skolen eller fremtidige årgange.
# Gruppens (indskolingen, mellem- eller overbygning) faglige , sociale og personlige
kompetencer
# Skolen som helhed herunder økonomiske hensyn

Der opkræves kr. 500,00 for at stå på interesse listen.

Man kan kun skrives op til en årgang.

I de tilfælde, hvor barnet er i gang med at gå i skole, indhentes der referencer fra den/de relevante skoler.