Undervisningsmiljøhandleplan

Undervisningsmiljøvurdering – 2017
Vallekilde-Hørve Friskole

UMV – sådan

Fase 1. kortlægning af undervisningsmiljøet.
Sådan greb vi kortlægningen an.

Til brug for undersøgelsen har skolen brugt det web-baserede værktøj ”klassetrivsel.dk”

Kortlægningen er overordnet delt i to –indskolingen (0-3.kl) samt mellemgruppen og overbygningen (4.-9.kl).  Alle elever har svarret på en grundstamme af spørgsmål (27 spørgsmål) – herudover har mellemgruppen og overbygningen svaret yderligt på en række spørgsmål.( 10 spørgsmål – i alt 37)

Der er anvendt præfabrikerede spørgsmål fra ”klassetrivsel.dk” – eleverne har besvaret spørgeskemaet i januar/februar 2017.

Fase 2. Det viste kortlægningen.
 Overordnet viser undersøgelsen et billede af et godt og tilfredsstillende undervisningsmiljø. Det betyder ikke, at der ikke er punkter der skal/kan forbedres – se skemaet herunder. Især i de overordnede temaer “(fysisk miljø”, “trivsel” og i temaet  “fagligt læringsmiljø”(mellemgruppen og overbygningen) scorer vi rigtig godt. I det følgende afsnit uddybes ovenstående lidt i forholdt til grupperne.

Indskolingen (0.-3.kl.)
Trivsel. – 97% af børnene svare at de har det godt/ofte har det godt med deres klasse kammerater samt at de i fritiden leger med kammerater fra klassen. Rigtig mange af børnene oplever at lærerne hjælper dem hvis der er problemer – de ved også at der er ”samspilsregler” for hvordan man er sammen. (dog ca. 10% der oplever de bliver drillet)

Vedrørende ro/uro i timerne svares der noget usikkert og tvetydigt-

Fysiske miljø – langt de fleste mener at klasseværelset er godt og velfungerende (3. kl. score dog ikke så godt på dette parameter) udeområderne score højt med en stor grad af tilfredshed –  mange elever svare at skolens toiletforhold ikke er gode.


Mellemgruppen+ overbygningen (4.-9.kl.)
Trivsel – 96% svare at de har det godt/ofte har det godt med deres klasse kammarater. 95 % svare at deres lærer hjælper ved problemer

Fysisk miljø – langt de fleste svare at de fysiske rammer er tilfredsstillende både inde og ude – dog vurderes toiletforholdene ikke særligt godt (ca. halvdelen mener ikke der er gode toiletforhold).

Fagligt læringsmiljø – på spørgsmålet om eleverne mener de lære nok svare 97%  ja / nogle gange  – knap 3. % mener ikke de lærer nok. – på spørgsmål om eleverne er glade for deres lærer svare over 99% ja / nogle gange under 1 % svare nej. – om lærerne er gode til at undervise svare 97 ja/nogle gange  – 3% svare nej på dette spørgsmål.

Vedrørende ro/uro i timerne svares der noget usikkert og tvetydigt.

Handleplan

Succes eller udfordring Indsats Ønsket mål for indsats Ansvarlig Handling
Toilet forhold Afklaring af hvad og hvor problematikken er Større grad af tilfredshed  – Pedel/rengøring samt lærere og pædagoger At forbedre forholdene i de nuværende fysiske rammer
Ro/uro i klassen Afklaring af om det er et problem og i hvilken sammenhæng det evt. er. At ingen oplever uro som et problem Lærere/ledelse og forældre Kontinuerligt fokus
Drillerier – mest i indskolingen Afklaring og tolkning – og iværksæt handling At alle føler skolen er et rart sted at være Lærer/pædagoger og forældre Kontinuerligt fokus
Det gode relations arbejde Italesætte denne udprægede positive melding fra eleverne At dette er den udprægede opfattelse blandt alle Ansatte/ bestyrelse og forældre  
         

 

På baggrund af de udvalgte elementer har lærere og elever drøftet ( hhv.i klasserne og på pæd. møde) afklaring og handlemuligheder.