Udvalg

Vi har en lang række velfungerende udvalg på vores dejlige skole. Formålet med udvalgene er at uddelegere ansvar og opgaver fra bestyrelsen, så der er en bred forankring af vores friskole blandt forældre og ansatte.

Vores udvalg er bygget op på den måde, at udvalget er forankret i bestyrelsen, med et bestyrelsesmedlem, som er kontakten til udvalget. Udvalgene er således, udover et bestyrelsesmedlem, sammensat af de til opgavens løsning mest kompetente/relevante deltagere hentet blandt forældre og ansatte. Det udvalgsmedlem, der er tættest knyttet til friskolens drift, har det overordnet ansvar for de midler, som udvalget via skolens budget og ekstra bevillinger råder over. Da ansvaret for et område er uddelegeret fra bestyrelsen til udvalget, er det vigtigt, at udvalget mødes mindst en gang om året, for at aftale og planlægge hvad det er, som skal udføres i årets løb.

  • Udvalgene kan skrive konkrete opgave sedler til forældrebanken, med dato for udførsel, beskrivelse og ansvarlig. Opgavesedlen skal gives, til den ansvarlige for forældrebanken medio august
  • Udvalgene kan bruge forældrebank listerne til at finde forældre til, at udføre opgaver i løbet af året
  • Ønsker til budgettet skal være bestyrelsen i hænde ultimo september

Udvalgene oprettes af bestyrelsen, der i samarbejde med skolelederen beslutter hvem udvalget består af fra bestyrelsen og eventuelt ansatte i samråd med disse.  Udvalgene er permanente og det er udvalgene selv, som styrer hvem der er de øvrige medlemmer samt hvordan og hvor ofte udvalget mødes.

Såfremt der er opgaver, der ikke er plads til i udvalgets budget (det er ikke alle udvalg, som har et budget) skal udvalget udføre en beskrivelse af opgaven og overslag på pris, så det kan komme på næstkommende bestyrelsesmøde. 

Bygningsudvalg:
Udvalgets primære opgave er at sikre, at skolens bygninger er i tidssvarende stand og vurdere, hvad det er, der skal vedligeholdes og renoveres. Der er vigtigt, at udvalget sørger for, at det arbejde, der udføres, bliver gjort på en håndværksmæssig forsvarlig måde.

Derudover hjælper byggeudvalget med organiseringen og udførslen af bygnings- og anlægs -mæssige opgaver.

IT udvalg:
Udvalgets opgave er, at sikre at skolens IT er i en tidssvarende forfatning, så det kan bruges af elever og ansatte. Det er IT udvalget, der løbende vurderer, hvad der bør foretages af investeringer, for at skolen stiller et fornuftigt værktøj (IT) til rådighed for ansatte og elever.

Fondsudvalg:
Udvalget har til formål, at søge foreninger og fonde om midler til Vallekilde-Hørve Friskole, for der igennem at anskaffe ting,  der ikke er plads til i budgettet. Udvalget søger med baggrund i de prioriterede ønsker, der foreligger fra skolen eller hvis de finder nogle puljer, som skolen kan have gavn af.

Undervisningsmiljøplanudvalg.
Udvalget har til formål, at sikre den løbende evaluering af undervisningsmiljøet på Vallekilde-Hørve Friskole.

P.R. Udvalg:
Udvalget har til formål, at Vallekilde-Hørve Friskole bliver kendt og omtales i medier, så skolen er synlig i regionen. Det er udvalgets opgave, at planlægge hvilke aktiviteter, der kan få omtale i medier og på anden måde udbrede kendskabet til skolen.

Hjemmesideudvalg:
Udvalget har til formål, at sikre, at skolens hjemmeside er opdateret, og det er tilgængeligt for ansatte at vedligeholde og opdatere indholdet. 

Skolekredsudvalg:
Udvalget har til formål, at engagere mennesker med interesse for skolen, så Vallekilde-Hørve Friskole har en bred opbakning i lokalsamfundet.  Det er vigtigt, at udvalget ud over ansatte og forældre består af skolekreds, som ikke har sin daglige gang på skolen.

Udvalget skal sikre, at det er interessant at være med i skolekredsen, gennem arrangementer for skolekredsmedlemmer og udgivelse af Friskoleavisen, så skolekredsen har et godt kendskab til, hvad der foregår på skolen.

Forældreråd i skovbørnehaven:
Udvalget har til formål at støtte og hjælpe med de arrangementer, arbejdsopgaver og andet der opstår i børnehaven. Forældrerådet er et formaliseret formum mellem ledelse, pædagoger og forældre i skovbørnehaven hvor emner relateret til børnehavens dagligdag diskuteres. Udvalget kan benytte skolens forældrebank på lige fod med andre udvalg.

Udeområde-udvalg:
Udvalget har til formål at sikre at udendørsarealerne på Vallekilde-Hørve friskole er sammenhængende og i ordentlig stand, og vurdere hvor der skal laves en ekstra indsats. Det er endvidere udvalgets opgave at vurdere hvilke tiltag, der skal udføres for at udvikle ude-arealet på friskolen – ændringer af ude-arealet skal godkendes af bestyrelsen

Udvalget formidler kontakten til andre forældre, og sikrer at opgaverne bliver løst.

På bestyrelsen vegne,

Flemming Kristensen