Forældreråd

Forældrerådet pr. 20. september 2022

 

Gitte Nygaard Mehlbye – Formand (mor til Adam og Vega)

Andreas Rud Jakobsen – Næstformand (far til Lauritz og Gunnarh)

Line Buch Juul (mor til Magne)

Lars Hansen (far til Mathilde)

Louise Koefoed Kjeldsen (mor til Wilfred)

Brian A. Christiansen (medarbejder rep. fra Skovbørnehaven)

Mikkel Glæsner (konstitueret daglig leder af Skovbørnehaven)

 

Forældrerådet
Forældrerådet består af 7 medlemmer, 5 medlemmer valgt af og blandt børne­havens forældre, en ledelsesrepræsentant udpeget af friskolens bestyrelse, og en medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne.

Alle medlemmer af forældrerådet vælges for ét år inden udgangen af august måned. De tre forældrerepræsentanter vælges på et årligt valgmøde i Skovbørnehaven. Det er kun forældre til børn i Skovbørnehaven, der kan være medlem af forældrerådet, hvis et medlem af forældrerådet ikke længere har børn i Skovbørnehaven, udtræder forældrerepræsentanten af forældrerådet.

Genvalg kan finde sted. Samtidig med valget af medlemmer til forældrerådet vælges mindst 2 suppleanter for de forældrevalgte medlemmer af forældrerådet.

3.2 Forældrerådets opgaver
Forældrerådets opgave er først og fremmest at sikre, at børnehaven bliver drevet efter børnehavens formål. Forældrerådet har mulighed for at være med til at præge børnehavens aktiviteter og hverdag.

Rådet holder møde, hver anden måned, hvor der bliver lyttet til, hvad nyt der er sket i børnehaven, og derudfra hvilke ønsker, forældrerådet skal arbejde videre med.

Forældrerådet skal i samarbejde med det pædagogiske personale fastsætte principper for privatinstitutionens daglige virksomhed og for anvendelse af den budgetramme, som friskolens bestyrelse har fastsat til opfyldelse af de mål og rammer, der overordnet er bestemt lovgivningsmæssigt og ved Friskolens bestyrelses prioritering af opgaverne for den samlede selvejende institution.

Forældrerådsmedlemmer har tavshedspligt overfor forhold, som de i medfør af deres medlemskab af forældrerådet bliver bekendt med og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet. Tavshedspligten ophører ikke ved udtræden af forældrerådet.