Kommunikation og adfærd

KOMMUNIKATION

OG

ADFÆRD

VALLEKILDE – HØRVE FRISKOLE 

ELEVER:

 

Succeskriterier:

–    Børnene er glade for deres skole

–    Børnene lærer noget

–      Børnene er villige til at indgå i en dialog om sprog og omgangstone

–      Børnene tør formulere sig i fællesskabet og være en del af dette

–      Børnene føler ansvarsbevidsthed og tryghed

 

Mål:

At der blandt alle elever er et kultiveret og nuanceret sprog

At der er en venlig og respektfuld omgangstone, der tydeligt giver udtryk for ligeværd og styrker fællesskabet

 

Handlinger:

–      Nye elever hjælpes i videst muligt omfang på gled af andre elever

–      Alle elever skal holdes fast i at foregå deres kammerater som et godt eksempel

–      Udvikling af elevdemokrati – se VHF’s demokratimodel

–      En høj grad af sproglig opmærksomhed

–      Der skal være tydelige voksne, der giver udtryk for deres holdninger

–      Børn og voksne skal optræde som ”det gode eksempel”

 

Evaluering:

Ved individuelle samtaler mellem skole og hjem f.eks. udfra et evalueringsskema ( i forhold til målene) som udgangspunkt for samtalen.

Ved undervisningsmiljøvurderingerne, som er elevernes skriftlige vurdering af deres trivsel på VHF.

FORÆLDRE:

Succeskriterier:

-Forældrene er glade for VHF

 Mål:

At forældrene oplever problemløsende dialoger, rummelighed, medansvar, konsekvens, tryghed og demokrati

At forældrene oplever sig som ligeværdige samarbejdspartnere

Handlinger:

–      Nye forældre oplyses om VHF`s forventninger i den lille folder ”10 gode råd”

–      Forældrene er bevidste om at de er rollemodeller

–      Nye forældre hjælpes ind på VHF af nuværende forældre

–      Forældregruppen deltager i debatten om diverse problemer, så tidligt som muligt og helst på forebyggelsesstadiet, og det forventes at man deltager aktivt

–      Proceduren ”Skole-Hjem” samarbejde følges, hvis forældrene på væsentlige punkter ikke lever op til VHF`s forventninger til forældrerollen

– Alle forældre deltager aktivt i skolens liv

Evaluering:

Ved individuelle samtaler mellem skole og hjem f.eks. udfra et evalueringsskema

(i forhold til målene) som udgangspunkt for samtalen.

Samtale om gensidige forventninger mellem gruppelærer og forældre

Midtvejssamtale med skolens ledelse, for alle forældre med børn i 5.klasse.

ANSATTE:

 Succeskriterier:

De ansatte er glade for deres arbejdsplads 

Mål:

At de ansatte oplever problemløsende dialoger, rummelighed, medansvar, konsekvens, tryghed og demokrati

At de ansatte oplever sig som ligeværdige samarbejdspartnere 

Handlinger:

–      Alle ansatte er rollemodeller

–      Alle ansatte skal udvise fleksibilitet, rummelighed, gensidig respekt (funktionsbeskrivelser)

–      På lærer- og personalemøder skal de ansatte tage aktivt fat i friskolens kultur og traditioner det første år med nye kollegaer

–      Teamet har især ansvaret for nyansatte

–      Der er udarbejdet en checkliste af teams’ne over punkter, der er væsentlige og derfor vigtige at få formidlet videre til de nyansatte

–      Nye ansatte har også selv ansvar for at søge nødvendig hjælp hos kolleger eller ledelse

–      Nye kollegaer skal orienteres om friskolens kultur i forbindelse med undervisningen – af deres hjemgruppeteam og af skolelederen

Evaluering:

Ved individuelle samtaler mellem den ansatte og skolelederen f.eks. udfra et evalueringsskema (i forhold til målene) som udgangspunkt for samtalen.

Samtale om gensidige forventninger mellem den ansatte og skolelederen.

HJEMMEARBEJDE:

Succeskriterier:

Eleverne skal kunne se en naturlig sammenhæng mellem undervisningen på skolen og lektier i hjemmet 

Mål:

At undervisningen og lektierne i de enkelte fag er koordineret, så eleverne motiveres til at ordne lektier 

Handlinger:

–      Lektierne skal så vidt muligt tilrettelægges i samarbejde med eleverne på en måde så det styrker undervisningen

Evaluering:

Ved individuelle samtaler mellem skole og hjem f.eks. ud fra et evalueringsskema (i forhold til målene) som udgangspunkt for samtalen.

Samtale om gensidige forventninger mellem gruppelærer og forældre

KOMMUNIKATION MELLEM SKOLE OG HJEM

Succeskriterier:

Eleverne skal opleve, at der er en naturlig kontakt mellem hjemmet og skolen (klasselæreren/teamet og skolelederen).

Mål:

Udover den personlige direkte dialog foregår kommunikation mellem skole og hjem i videst muligt omfang gennem Fredagsbrevet og på friskolens hjemmeside. Med direkte menes, at kommunikationen rettes til den/dem, det vedrører. Uanset hvilken kommunikationsform ansatte på VHF benytter, så benyttes et ansvarligt og respektfuldt sprog jf. Friskolens værdigrundlag og diverse funktionsbeskrivelser.

 Handlinger:

–      Sedler til diverse aktiviteter gennem skoleåret, skal så vidt muligt afleveres til forældrene via Fredagsbrevet

–      Løse sedler skal begrænses.

–      De forskellige teams tilskyndes til at udnytte deres mulighed for indlæg i relation til undervisningen på forældre intra og på hjemmesiden som :

–      Ugebreve, der omhandler ugen, der gik og ugen, der kommer samt status.

–      Statusmeddelelser fra faglærere i ml.gr. og over.bygn., som lægges på hjemmesiden.

I enkelte tilfælde kan det aftales mellem skolen og et hjem, at ugebrev, med indhold som ovenfor beskrevet, udover at ligge på forældre intra kan sendes som mail.

Det anbefales, at den enkelte gruppe og gruppelærer får lavet enten telefonkæde, mailkæde eller SMS-kæde til brug i særlige situationer (akut), når alle hjem skal kontaktes på en gang hurtigst muligt. 

Evaluering:

Ved individuelle samtaler mellem skole og hjem f.eks. ud fra et evalueringsskema (i forhold til målene) som udgangspunkt for samtalen.

Samtale om gensidige forventninger dels mellem gruppelærer og forældre og mellem forældre og skoleleder.