Formål for Vallekilde-Hørve Friskole

VALLEKILDE – HØRVE FRISKOLES FORMÅL

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.

Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag :

Vallekilde – Hørve Friskoles opgave er – i et overskueligt undervisningsmiljø – i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige, personlige udvikling.

Vallekilde – Hørve Friskole må ligeledes fremme oplevelse, virkelyst og fordybelse, så eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Vallekilde -Hørve Friskole skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen.

Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, pligter og rettigheder i et samfund med frihed og folkestyre. Vallekilde – Hørve Friskoles undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati samtidig med, at det sikres, at skolen er en altid respekteret del af vores lokalsamfund.

VEDTÆGTERNE § 2

VHF`s opgave er – i et overskueligt undervisningsmiljø- i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige, personlige udvikling.

Det betyder:

– at skolen arbejder med forskellige læringsprincipper og – metoder (problembaseret læring,    projektorienteret undervisning, klasseundervisning, gruppearbejde, lege, rollespil, øvelser  etc.)

– at skolen skaber tryghed, kontinuitet og stabilitet som ramme og vilkår for elevernes læring.

Kerneopgaver:

– fælles opfattelse af læringsprincipper samt metoder

-udvikle elevernes læringsmiljø

-tidssvarende og hensigtsmæssige undervisningsredskaber og teknologi

-fælles opfattelse af prøver

-kontinuerlig udvikling  af alle ansattes kompetencer. Herunder udarbejde kompetenceudviklingsplan for såvel skolen som helhed som den enkelte medarbejder

VHF må ligeledes fremme oplevelse, virkelyst og fordybelse, så eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Det betyder:

– at eleverne oplever selvværd og at egne og andres erfaringer har værdi og er betydningsfulde

– at skolen giver eleverne en tidssvarende og bred undervisning samt en problemløsende adfærd i takt med samfundets udvikling.

Kerneopgaver:

-det faglige niveau og indhold i undervisningen fastlægges og udvikles kontinuerligt

-sammenhæng i undervisningen mellem de forskellige grupper (indskoling, mellemgruppen og overbygningen)

-udvikling af elevernes almene dannelse og problemløsningsevne.

VHF forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, pligter og rettigheder i et samfund med frihed og folkestyre.

VHF`s undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati samtidig med, at det sikres, at skolen er en altid respekteret del af vores lokalsamfund.

Det betyder:

– at skolen tager udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer

– at skolen fremmer motivation, medansvar, nysgerrighed, glæde og engagement

– at skolen i undervisningen og i skolemiljøet tager udgangspunkt i dialogen

– at skolen er rummelig og fleksibel

– at skolen forholder sig til elevernes feedback

Kerneopgaver:

-skabe kendskab til den enkelte elevs baggrund

-indsats overfor elever med særlige behov

-sikre elevdemokrati

-sikre elevernes tryghed